Regelement Toernooien en Ranking

ART.I   :RANKINGTOERNOOI

&nbspAlleen een singletoernooi komt in aanmerking voor de VDO-ranking. Een singletoernooi bestaat ten alle tijden uit ranking waarbij mannen en vrouwen gemixt zijn.

Poule systeem vervolgd door winnaar / verliezer ronde.

ART. II   :AANMELDING

1.Een rankingtoernooi dient te worden aangevraagd en betaald (seizoen 2017 -2018) bij inschrijving van het seizoen. Voor seizoen 2018 -2019 geldt dat het toernooi op de georganiseerde datum betaald wordt ( 25 euro ).

2.De volgorde van de toernooien wordt bepaald middels het tijdstip van inschrijven.

3.Bij een hoger aantal inschrijvingen dan de te verdelen toernooien, wordt een roulatie systeem toegepast.

ART. III   :TOERNOOILEIDING

1.Het toernooi dient te worden geleid door een ervaren toernooileider welke er voor zorg draagt dat het toernooi zonder oponthoud plaatsvindt.

2.Indien deze persoon zelf aan het toernooi deelneemt, dient men voor geschikte vervanging te zorgen.

ART. IV   :LOTING

 1. De loting dient in het openbaar te geschieden, onder toezicht van minimaal een der VDO-bestuursleden, welke geen lid mogen zijn van de organiserende vereniging.

Indien alle leden van het VDO-bestuur verhinderd zijn, is men in de mogelijkheid iemand éénmalig te machtigen deze taak waar te nemen.

 1. Bij de loting dient men rekening te houden met eventuele vrijlotingen, welke onder aan het toernooiformulier (‘sheet’) dienen te worden ingevuld.
 2. Het bestuur verzorgt voor ieder toernooi de sheet, welke door de toernooileiding geheel ingevuld, in duidelijk leesbaar schrift, direct na afloop van het toernooi retour dient te worden gestuurd aan de toernooicoördinator van de VDO op straffe van € 10,-
 3. Bij invulling van de sheet dient men het doorschrijfsysteem te hanteren.

Hierbij wordt er slechts éénmaal geloot.

ART. V   :TOERNOOIREGELS

 1. Een rankingtoernooi dient plaats te vinden op vrijdag avond.
 2. Het rankingtoernooi dient aan te vangen om 20.00 uur.

De uitzondering is de Open Venlo i.v.m. NDB-regels.

 1. Het inschrijfgeld van een door de vereniging aangevraagd toernooi is 5 euro per persoon.
 2. Bij een toernooi dient men te beschikken over een deugdelijke geluidsinstallatie.
 3. Men dient er zorg voor te dragen dat de aanwezigheid van kinderen dan wel andere gasten niet hinderlijk is voor het verloop van het toernooi.
 4. In poule systeem moet iedereen een wedstrijd schrijven zoals aangegeven in het schema, dan wel dienen deze voor deugdelijke vervanging te zorgen welke doorgegeven dient te worden aan de wedstrijdtafel .
 5. Bij het niet naleven van punt 6 vervallen de vergaarde ranking punten van het desbetreffende toernooi en wordt men uitgesloten van deelname aan het eerstvolgende ranking toernooi. Bij vaker voorkomen van voorgenoemde kan het bestuur overgaan tot complete uitsluiting van de ranking van het lopende seizoen.
 6. Spelers kunnen alleen in aanmerking komen voor een ranking eindstand met het daaraan gekoppelde prijzengeld indien ze minimaal 50 % van de rankings + 1 ranking zijn geweest. 5 ranking toernooien dus! Spelers plaatsen zich automatisch voor het bonus toernooi , bij geen officiële afmelding ook geen prijzengeld.
 7. Het geluidsniveau in de gelegenheid alwaar het toernooi gehouden wordt, mag niet hinderlijk zijn voor de deelnemers.

ART. VI   :SOORT TOERNOOI

 1. Het aantal dartsbanen en de ruimte in de gelegenheid is bepalend voor het soort toernooi. De eisen zijn:

A: Poule systeem + Winnaar / Verliezerronde                                  ;minimaal 10 banen

ART. VII   :RANKING

 1. Bij de inschrijving van een toernooi ontvangt elke deelnemer rankingpunten.

Deze kunnen vermeerderd worden door het behalen van volgende rondes.

 1. Aan de eindstand van de ranking zijn geldprijzen verbonden voor de heren en dames.

Het bestuur maakt deze tijdig bekend. Deze worden uitgereikt op de feestavond.

 1. De toernooicoördinator zorgt voor een regelmatige publicatie van de actuele ranking op de website.

ART. VIII   :ONGEREGELDHEDEN

1.Bij ongeregeldheden gedurende het toernooi, ontstaan door organisatorische fouten kan het bestuur overgaan tot het niet toekennen van rankingpunten aan betreffende toernooi.

 1. Waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.