Regelement

ART. I   : MATERIELE BEPALINGEN.

 1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:

a: het moet in goede staat verkeren en niet beschadigd zijn;

b: het moet volkomen vlak zijn;

c: de draden moeten goed zichtbaar zijn en mogen niet glimmen;

d: de nummering moet aanwezig zijn en op de juiste plaats staan;

e. de dubbel 20 moet rood zijn.

 1. De roos (“Bulls-eye”) moet zich op een hoogte van 1,73 meter van de vloer,  ter plaatse van de werplijn, bevinden.
 1. De achterkant van de werplijn moet zich op een afstand van 2,37 meter van het dartbord bevinden, gerekend vanaf de voorzijde van het bord.
 2. De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een drempel.

De hoogte van deze drempel ligt tussen de 2 en 6 centimeter.

De lengte bedraagt minimaal 75 centimeter.

 1. De scores worden aangegeven op een scorebord, dat bij voorkeur links naast het dartbord dient te zijn

opgehangen. Tussen dartbord en scorebord dient een ruimte van ten minste 20 centimeter te zijn. Op

deze scoreborden dient met stiften (zgn.”whiteboardmarkers”) te worden geschreven. Schrijfborden

voor krijt zijn niet toegestaan.

 1. Rondom de werpende speler moet een vrije ruimte zijn met een straal van minimaal 75 centimeter.
 2. Het dartbord dient te zijn voorzien van een goede, niet storende verlichting.
 3. De ruimte naar het dartsbord toe dient voldoende ruimte te geven aan de werplijn van de darts.

ART. II   : DATUM EN TIJDSBEPALINGEN.

 1. Competitie- en bekerwedstrijden worden gespeeld op de dinsdagavond. Aanvang der wedstrijden is om 20.15 uur. Het is teams nog individuele spelers(sters) toegestaan om behalve aan de VDO-competitie tegelijkertijd deel te nemen aan enige competitie welke niet door de VDO wordt georganiseerd en binnen de door de VDO bestreken regio plaatsvindt. Het bestuur kan spelers(sters) die toch aan een dergelijke competitie deelnemen uitsluiten van het VDO-lidmaatschap.
 2. Het dartbord waarop de competitiewedstrijd wordt gespeeld moet minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid gesteld worden minimaal 15 minuten op dit bord te oefenen.

ART. III   : WEDSTRIJDFORMULIEREN.

 1. Alleen door de VDO ter beschikking gestelde wedstrijdformulieren zijn geldig. Het is echter toegestaan zelf deze formulieren te kopiëren en eventueel te verkleinen.
 2. Beide captains moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen onafhankelijk van elkaar van de singlespelers op het wedstrijdformulier invullen. Na de singles worden de namen van de dubbelspelers, eveneens onafhankelijk van elkaar, ingevuld. Na de dubbels worden de namen van de spelers ingevuld die deelnemen aan de teamwedstrijd.

Onvolledig of onjuist ingevulde wedstrijdformulieren hebben tot gevolg dat de wedstrijd ongeldig

kan worden verklaard.

 1. Aan het einde van de wedstrijd wordt de uitslag in partijpunten en in legs, alsmede eventuele 180 scores en hoogste finishes op het wedstrijdformulier ingevuld en dit wordt daarna ondertekend door beide captains.
 2. de wedstrijd formulieren dienen door de captains zorgvuldig bewaard te worden gedurende het lopende seizoen, zodat deze ten alle tijden door de competitieleider opgevraagd kunnen worden.
 3. Is het wedstrijdformulier eenmaal door beide captains ondertekend en daarmee akkoord bevonden, dan is het niet meer mogelijk wijzigingen op de uitslag aan te brengen.
 4. Na afloop van de wedstrijd dienen beide teams het on-line wedstrijdformulier in te vullen c.q. te bevestigen. Dit moet uiterlijk 2 dagen na de wedstrijd te geschieden. Dit op straffe van een boete van

€ 5,-.

ART. IV   :WEDSTRIJDBEPALINGEN

 1. Een wedstrijd bestaat uit een negental partijen, te weten:

Voor de Eredivisie;

4 maal beste uit vijf 501, single, open start en dubbel finish

4 maal beste uit vijf 701, dubbel, open start en dubbel finish

1 maal 1001, vier spelers, dubbel start en dubbel finish

Voor de eerste Divisie;

4 maal beste uit vijf 501, single, open start en dubbel finish

4 maal beste uit vijf 501, dubbel, open start en dubbel finish

1 maal 1001, vier spelers, dubbel start en dubbel finish

Voor de tweede Divisie;

4 maal beste uit vijf 501, single, open start en dubbel finish

4 maal beste uit vijf 501, dubbel, open start en dubbel finish

1 maal 701, vier spelers, dubbel start en dubbel finish

Voor de overige Divisies

4 maal beste uit vijf 501, single, open start en dubbel finish

4 maal beste uit drie 501, dubbel, open start en dubbel finish

1 maal 701, vier spelers, dubbel start en dubbel finish.

2.   De bezoekende partij start de oneven partijen. Tijdens bekerwedstrijden wordt voorafgaand aan de

wedstrijden eenmaal getost. De winnaar van de toss start de oneven partijen.

 1. Voor de partijen waarbij met paren wordt gespeeld geldt de beperkende bepaling dat één speler ten hoogste twee dubbelpartijen mag spelen, echter niet met dezelfde partner. Voor de singlepartijen geldt dat één speler slechts één partij mag spelen.
 2. Bij de “teamwedstrijd” worden de namen van de vier spelers in volgorde waarin zij spelen op het wedstrijdformulier en scorebord genoteerd.
 3. Bij partijen die met een open start beginnen tellen direct alle gescoorde punten. Bij partijen die met een

dubbelstart beginnen, tellen de gescoorde punten pas nadat een dubbel is geworpen. Deze dubbel telt

mee in de score.

 1. Alle partijen eindigen wanneer door het werpen van een dubbel precies de ‘nul’-stand is bereikt.

Is het aantal punten dat gescoord is hoger dan nodig om de leg te beëindigen of houdt men 1 punt over,

dan blijft het aantal punten ongewijzigd.

 1. Voor elke gewonnen partij ontvangt het team 1 wedstrijdpunt.
 2. Het team dat in zijn Divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten behaalt is kampioen van die Divisie.

Indien 2 of meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten bovenaan de ranglijst eindigen, geldt in de eerste instantie het onderling resultaat. Indien dit gelijk is wordt het legsaldo bekeken. Wanneer ook deze gelijk zijn, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

 1. Het noteren van de score en van de stand wordt bijgehouden door een door de captains van beide teams per toerbeurt aan te wijzen persoon. De schrijver blijft tijdens het werpen onbeweeglijk staan. Hij of zij mag geen aanwijzingen geven. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de schrijver mededelen hoeveel punten er gescoord zijn met een of meerdere darts. De score mag pas worden genoteerd nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen.

De darts mogen pas uit het bord worden genomen nadat de score geconstateerd is.

Nadat de volgende speler zijn eerste dart heeft geworpen, is geen beroep op de genoteerde score meer

mogelijk.

Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het dartbord zijn verwijderd. Valt

een dart uit het bord voordat deze door de betreffende speler uit het bord wordt genomen, dan telt deze

nimmer mee in de score.

 1. De captains letten op het correct aanhouden van de werpafstand en melden eventuele fouten aan de

schrijver. Indien een speler zich na één waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de

schrijver de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Beroep hierop is niet

mogelijk.

 1. Een speler mag tijdens zijn of haar beurt slechts met raad worden bijgestaan door zijn of haar captain.

ART. V: SLOTBEPALING.

 1. In alle gevallen waarin dit reglement competitiewedstrijden niet voorziet, beslist het bestuur.